ขอประชาสัมพันธ์โครงการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอและการอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "Go for Real... อยากปังต้องเลิกปลอม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย

16 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
          กรมทรัพย์สินทางปัญญา  ได้จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอและการอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบออนไลน์  ภายใต้แนวคิด "Go for Real... อยากปังต้องเลิกปลอม  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย  ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา  และเสริมสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  ให้แก่นักเรียน  นิสิต นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป
          ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองเพื่อส่งเข้าประกวด   โดยผลงานชนะเลิศจะถูกนำมาใช้เป็นสื่อในการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  โดยสามารถติดตามความคืบหน้ากิจกรรมและกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์  ได้ที่ http://www.goforrealthailand.com